Biz hakda

LOGO

“QIDA STAINLESS STEEL FASTENERS”

Kompaniýanyň tertibi

Önümçiliginde ýöriteleşýärposlamaýan polat berkidijiler

“Handan Qida Fastener Manufacturing Co., Ltd.” poslamaýan polat berkidijileri öndürmekde we satmakda ýöriteleşen häzirki zaman kärhana.Önümleriň diwersifikasiýasyny amala aşyrmak we önümiň hiliniň we önümiň bahasynyň artykmaçlygyny döretmek üçin kompaniýanyň birnäçe önümçilik şahamçasy bar we poslamaýan polatdan ýasalan her dürli berkitme öndürmek we satmak üçin birnäçe dogan öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Esasy önümlere poslamaýan polatdan ýasalan alty boltlar, Poslamaýan polatdan ýasalan altyburçly boltlar, Poslamaýan polatdan altyburçly hozlar, Poslamaýan polatdan ýasalan flanes hozy, Poslamaýan polatdan ýasalan nurbatlar, Poslamaýan polatdan ýasalan buraw nurbatlary, Poslamaýan polatdan ýasalan çybyklar, Poslamaýan polatdan ýasalan çişler / pru springina ýuwujylary we dürli poslamaýan polatdan ýasalan ýörite gysgyçlar.Bu materiallara 201, 304, 316, 316L 410, 2520, 310S synplary we dürli tehniki talaplara degişli beýleki materiallar girýär.

Dürli poslamaýan polatdan ýörite görnüşli berkitmeler çyzgylara we nusgalara görä düzülip bilner.Kompaniýanyň önümleri içerki bazarlarda satylýar we müşderilerimiz tarapyndan ýokary baha berilýän Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Europeewropa, ABŞ we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär!

Kompaniýanyň hasaba alnan söwda belligi "Qida" markasy bolup, kärhanany ak ýürekden ösdürýär we win-win hyzmatdaşlygyny gazanýar!Bu biziň kompaniýamyzyň iş pelsepesi.

"Müşderiniň üstünligi Qidanyň ösüşi" kärhanasynyň ruhuna esaslanyp, "Ilki bilen hil, müşderini kanagatlandyrmak, üznüksiz ösüş" -i tüýs ýürekden yzarlaýarys.Kompaniýa bazara we hil esasly bolmagyny dowam etdirer.

Sizi kanagatlandyrmak biziň hereketlendiriji güýjümizdir!Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary we düşünjeli adamlary has gowy geljegi döretmek üçin hyzmatdaşlyk etmek, gepleşik geçirmek we bilelikde işlemek üçin mähirli garşylaň!