Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Sargytlaryňyzyň hersine dürli zatlar bilen bir doly konteýner ýasap bilersiňiz, bu bolsa import bahalaryňyzy azaltmak üçin peýdalydyr.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 10 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza T / T arkaly edip bilersiňiz.CIF bahalaryny ýerine ýetirseňiz, 50% öňünden, B / L-iň göçürmesine garşy 50%.FOB bahalary üçin, 30% öňünden tölemek we iberilmezden 70%.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderi meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplaýyş materiallaryny, deňiz kartonlaryny we paletlerini ulanýarys.Şol bir wagtyň özünde ýörite gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Häzirki wagtda deňiz ýükleriniň bahasy gaty köpelýär, biziň tarapymyzda boş gaplary tapmak gaty kyn, FOB gowşuryş möhleti teklip edilýär.Iň oňat çözgütleri tapmak üçin elmydama ýakyn aragatnaşyk saklalyň.