Poslamaýan Polatdan Bolt DIN Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Gämi duralganyň ýeňinden ýasalan nurbatdan we Flanes hozyndan ybarat.
* Gämi ýeňi we nurbat uzynlygy zerur deşik çuňlugyna we saýlanan paneliň ýaýyna laýyk gelmelidir.
* Gämi ýeňi, nurbady dolandyrylýan çuňluga salyp, asyl ölçegine çenli giňeldilýär, şonuň üçin ýeň ýeňi fasad paneliniň aşaky bölegine berk ýapyşýar.
Oturmak prosesini aýyrmak, gurluşyk döwri gysgaldylyp, binanyň agramy peselip, seýsmiki öndürijilik gowulaşyp biler we has möhümi, duzly we aşgar ýaly pigmentleriň örtügine aralaşmagynyň öňüni alyp bolar we bezeg hili we görüş effekti gowulaşyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Geljekdäki soraglar bilen iş salyşmak üçin netijeli toparymyz bar.Biziň maksadymyz “önümimiziň ajaýyp bahasy, bahasy we toparlaýyn hyzmatymyz bilen 100% müşderi ýerine ýetirmek" we müşderileriň arasynda ajaýyp ýazgydan lezzet almak.Köp zawodlar bilen, “Top-Grade China Hex Bolt Galvanized DIN933 DIN931 Carbon Steel M6-M36” -yň giň görnüşini aňsatlyk bilen berip bileris, sizi we kärhanaňyzy biziň bilen bilelikde gülläp ösmäge we dünýä pudagynda uzak möhletli paýlaşmaga çagyrýarys.

    Ösýän önüm öndüriji we önümlerimiziň eksporty hökmünde tanalýarys.Indi hiliň we wagtynda üpjünçiligiň aladasyny edýän ýörite taýýarlanan hünärmenler toparymyz bar.Gowy bahadan we wagtynda eltip bermek üçin Gowy Hil gözleýän bolsaňyz.Biz bilen habarlaşyň.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň