Poslamaýan polatdan ýasalan bolt DIN603 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN603


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan ýasalan boltlar we hozlar agaçlaryň ýa-da demir çarçuwalaryň içindäki boltlaryň aýlanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Wagon boltlary tegelek baş inedördül boýn boltlary hökmünde hem bellidir.

Bular agaçsyz tegelek kellesi we material ýüzüne birikdirmek üçin inedördül kellesi bar.Wagon boltlaryna käwagt tälimçi boltlary diýilýär.DIN 603 ýaly dürli ululyklar we ülňüler bar. Çeňňek, bolt we kelle girip biler
Poslamaýan Polatdan Bezegli Araba Boltlary ýaly dürli boltlarda dürli görnüşler.
Bular iki dürli materialdan ýasalan zatlary birleşdirmekde peýdalydyr.Boltlaryň ululygy, standartlara we amaly zerurlyklara baglylykda ½ dýuýmdan 20 dýuýma çenli bolup biler.

M6 poslamaýan polatdan ýasalan wagonlaryň diametri 6 mm, umumy hyzmat programmalarynda köp boltlar üçin diametri 3 mm-den 100mm aralygynda.Ulanylan materiallara baglylykda, boltlar umumy poslaýjy ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner
hyzmatlar, ýokary temperatura hyzmatlary, ýokary basyş hyzmatlary ýa-da hlorid ionyna baý we ýokary poslaýjy hyzmatlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biziň maksadymyz, bar bolan önümleriň hilini we hyzmatyny birleşdirmek we gowulaşdyrmak, şol bir wagtyň özünde dürli müşderileriň Hytaý Poslamaýan Polat Hex Bolt / Flange Bolt / Carriage Bolt / Anchor Bolt üçin arzan bahalandyryjy talaplaryny kanagatlandyrmak üçin täze önümleri yzygiderli ösdürmekdir. haýsydyr bir önümimiz, biziň bilen habarlaşmakdan we üstünlikli işewür gatnaşyk gurmak üçin ilkinji ädim ätmegiňizi haýyş edýäris.

    Kompaniýamyzyň ökde satuw topary, güýçli ykdysady binýady, ajaýyp tehniki güýji, ösen enjamlary, doly synag serişdeleri we satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlary bar.Önümlerimiz owadan görnüşe, ajaýyp ussatlyga we ýokary hilli we bütin dünýäde müşderileriň biragyzdan makullamagyna eýe.

    “Hil, öndürijilik, innowasiýa we bitewilik” iş ruhumyzy dowam etdirýäris.Baý çeşmelerimiz, iň häzirki zaman tehnikalarymyz, tejribeli işçilerimiz we gönüden-göni Hytaý zawody üçin ajaýyp üpjün edijiler bilen müşderilerimiz üçin has köp zat döretmegi maksat edinýäris, uglerod polat poslamaýan polat hek boltlary flanes boltlar meýdançasy boltlar wagon boltlary ekin lifti boltlary, Dünýädäki müşderiler bilen uzak möhletleýin işewür gatnaşyklary döretmek üçin öňe gözleýäris.

    Zawod gönüden-göni Hytaý Bolt we Nut, Bolt, “ýokary netijelilik, amatlylyk, amaly we täzelik” atly başarnykly ruh bilen we “gowy hilli, ýöne has gowy baha” we “global karz” ýaly hyzmat ediş görkezmelerine laýyklykda biz bolduk. ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin dünýädäki awtoulag zapas şaýlary kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyga çalyşýar.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň