Poslamaýan polatdan ýasalan perde diwar maýatnik DIN OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Daş perdäniň diwarynyň demir armaturlary hökmünde - daş gury maýatnik, diwar bilen daşyň arasynda görünmese-de, dört ýa-da iki müň kilograma berkligi we berkligi bilen binanyň bezegini owadanlaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.Gury gulaklaryň köp görnüşi bar we her gulagyň öz gurnama usuly bar.Gury asmagyň usuly, perde diwarynyň gurluşy, gurnamasy, bahasy we estetikasy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.
Daş perdäniň diwaryny gury asmak usuly taýdan, 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan daşary ýurtdan girizilenden bäri, iňňe çeňňek görnüşinden we kebelek görnüşinden arka asma we oturgyç asma görnüşine öwrülýär. Şu wagta çenli.Gury asma tehnologiýasynyň ösüşi we ösüşi daşary ýurt tehnologiýalarynyň monopoliýasyndan düýbünden aýryldy we Hytaýyň özi tarapyndan döredilen gury asmagyň patentlenen tehnologiýasy içerki gury asma perdäniň üýtgedilmeginde we standartlaşdyrylmagynda oňyn rol oýnady. diwar bezegi.

Bu önümiň uzyn ýüpi bar we gurmak aňsat.Adatça agyr ýük enjamlarynda ulanylýar.Ygtybarly, ullakan berkidiji güýç almak üçin, gekke dakylýan gysgyç halkasynyň doly çişirilendigine göz ýetirmeli.Giňeldiş gysgyjy halkasy hasadan ýykylmaly däldir ýa-da deşikde ýoýulmaly däldir.Kalibrlenen dartyş bahalarynyň hemmesi sement kuwwatynyň 260 ~ 300kgs / cm2 şertinde synag edildi we iň ýokary howpsuzlyk ýüki kalibrlenen bahanyň 25% -inden geçmeli däldir.

Programma meýdanlary
Beton we dykyz tebigy daş, metal gurluşy, metal profil, aşaky plastinka, goltuk plastinka, ýaý, baluster, penjire, perde diwary, maşyn, berkitme, berkitme, ýaý we ş.m.

Üstünlik
1. Lagerler giňeldiş boltlary bilen göni beton diwarlara berkidilýär.
2. Gorizontal bilelikdäki gurnama plitalary aşaky we ýokarky taraplara berkidilýär.Gämi duralgalarynyň ýarysyny göterýän ýük göteriji hökmünde hereket edýär.
3. aboveokardaky plitalaryň agramy.Gämi duralgalary aşakdaky plitalary saklamak we ýeliň sorulmagyna we basyşyna garşy hereket edýär.
4. Wertikal bogunlarda gurnama plitalary çep we sag taraplara berkidilýär.Aşakdaky labyrlar plitanyň ähli agramyny göterýän ýük göteriji labyrlardyr.Çepdäki plitanyň agramynyň ýarysy, sag tarapdaky plitanyň agramynyň ýarysy.Topokardaky labyrlar plitalary saklaýan we ýeliň sorulmagyna we basyşyna garşy saklaýan labyrlardyr


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümlerimiz sarp edijiler tarapyndan giňden kesgitlenýär we ygtybarly we biri-birimizi tanadýan Perde diwar kysymlary üçin yzygiderli ösýän ykdysady we sosial islegleri kanagatlandyrar.Hatda mundan beýläkki kärhana bolsa, ynam barha artýar.Kärhanamyz islän wagtyňyz hyzmatlaryňyzda.

    Perde diwar kysymlary, "Gymmatlyklary dörediň, müşderä hyzmat ediň!"maksadymyzdyr.Customershli müşderileriň biziň bilen uzak möhletli we özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris.Kompaniýamyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, indi biziň bilen habarlaşyň!

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň