Poslamaýan polatdan ýasalan göz bolt DIN444 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN444


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

SS ýasalan göz boltlary we hozlar ýük götermek üçin dürli programmalarda ulanylýar.Boltyň kellesi göze meňzeýän halka öwrülýär.Göz ýa-da aýlaw kebşirlenip ýa-da kebşirlenip bilner.Egnine poslamaýan polat göz bolt, başga bir ýerde
bolt kellesinde başga bir halka dakylýan halka bar.

Içki halka, adatça has uly halkadan has kiçi we halkanyň ululyklarynda-da tapawutlar bar.Ringük ugrunyň üýtgän programmalarynda halkaly poslamaýan polat göz bolt peýdalydyr.Üýtgeýän üýtgeşiklik, egilmek üçin boltlary dürli tarapa gysmaýar.Poslamaýan polatdan ýasalan göz nurbady, hoz bilen berkitmegiň mümkin bolmadyk ýa-da zerur bolmadyk ýerlerde ulanylýar.Yzky boltlar, ýönekeý halka boltlary we başgalar ýaly dürli görnüşler bar.Öňdebaryjy ss göz bolt üpjün edijilerinden biri hökmünde bulary öndürýäris
dürli materiallar.

304 material arzan bahasy we elýeterliligi sebäpli iň köp ulanylýan material derejesidir.Şeýle-de bolsa, has güýçli, poslama çydamly we gymmat bahalar bar.Poslamaýan polatdan ýasalan göz boltlary, bolt bolmaly ýerlerde ulanylýar
ugrukdyryjy ýükler bilen berkidilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • “Tüýs ýürekden, ak ýürekli we hil biznesi ösdürmegiň esasydyr” diýen düzgüniňize laýyklykda dolandyryş programmasyny yzygiderli ýokarlandyrmak üçin, baglanyşykly çözgütleriň düýp manysyny halkara derejede özleşdirýäris we müşderileriň hytaýlylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze çözgütleri döredýäris. lomaý Hytaý M12 M30 Poslamaýan Polat Hollow Anker Lifting Göz Bolt DIN 580, Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlik gazanmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!
    Hytaý lomaý “China Bolt”, “Fastener”, “Custom” sargytlary dürli hil derejesi we müşderiniň aýratyn dizaýny bilen kabul ederliklidir.Dünýäniň dürli künjegindäki müşderilerden uzak möhletleýin iş bilen oňat we üstünlikli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

    Üstünligimiziň açary, “Chinaokary güýçli dartyş polishing labyry poslamaýan polatdan ýokary göteriji göz bolt” üçin iň oňat biri üçin “Gowy çözgüt iň ýokary hilli, paýhasly hyzmat we netijeli hyzmat”, ýer ýüzündäki alyjylar bilen hyzmatdaşlygy tüýs ýürekden gözleýäris. .Siziň bilen bilelikde kanagatlandyryp biljekdigimizi hasaplaýarys.Şeýle hem, alyjylary önümçilik kärhanamyza baryp görmek we önümlerimizi satyn almak üçin mähirli garşylaýarys.
    Kompaniýamyz ýokary synpdan, orta synpdan başlap, pes klasa çenli dürli görnüşli çözgütleri taýýarlady.Ajaýyp önümleriň bu görnüşi, müşderilerimize dürli saýlawlary hödürleýär.Mundan başga-da, kompaniýamyz ýokary hilli we amatly bahada durýar we köp sanly meşhur markalara gowy OEM hyzmatlaryny berýäris.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň