Poslamaýan polat agyr hoz DIN6915 Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN6915


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan neýlon goýmak gulp hozy, içindäki bolt deşigindäki sapaklara berk ýapyşar we aňsatlyk bilen gowşamaz ýaly, neýlon goýulýar.Nokatlar M2-den M60-a çenli we UNC ¼ 4 dýuýma çenli dürli sapaklar bilen üýtgeýär.Poslamaýan polat neýlon gulp hozy M10 uzynlygy 6mm-den 500mm aralygynda bolup biler.

DIN 934, DIN 6923, DIN 985 we ş.m. ýaly hozlara dürli standartlar bar.Bu M6 poslamaýan polatdan ýasalan hozlar ýokary titremäniň we hozuň gowşamagynyň töwekgelçiligi bolan ulgamlarda ulanylýar.Awtoulag pudagy bu hozlary tigirlerde we aýlanýan hereketlendiriji böleklerinde ulanýar.Poslamaýan polatdan ýasalan gulplar, hozlary ýerinde saklaýan podşipnikler bar.4, 8, 10, AISI 5 we AISI 8 ýaly dürli synplar bar.
Her synpyň dürli mehaniki emläk toplumy we amaly maksady bar.Poslamaýan polatdan ýasalan gulp hozy dürli material düzüminden hem bolup biler.

304, 316 derejeli poslamaýan polatdan ýasalan gulp hozy we beýleki gulp hozlary bar.
Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalan flanes gulpy ýaly dürli görnüşler bar, olarda ýuwujy ýa-da flanes bar.Bu, hozlary düzetmek bilen ýuwujylaryň zerurlygyny aradan aýyrýar.
Şeýle hem sapaklaryň zaýalanmagyndan goraýan poslamaýan polatdan ýasalan konus ýaly dürli şekiller bar.Öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji hökmünde, dürli görnüşlerde we derejelerde hoz öndürýäris.Dürli SS Lo The 304 hakda has giňişleýin maglumat we bahalar üçin bize ýüz tutup bilersiňizPoslamaýan Polat Hex Nutsmaterial derejesi taýdan iň köp ulanylýar, ýöne poslamaýan polatdan başga derejeler bar.304 derejeli material iň tygşytly we umumy poslama garşylygy bilen gowy güýje eýe.
Iki komponenti birleşdirmek üçin ulanylýan poslamaýan polatdan ýasalan birleşdiriji hoz ýaly dürli görnüşler bar;esasan iki sany berkidiji.Polat derejesiniň tapawudy mehaniki häsiýetlerde tapawut döredýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • “Müşderi-gönükdirilen” kompaniýa pelsepesini, talap edilýän ýokary hilli dolandyryş usuly, innowasion önümçilik önümleri we şeýle hem berk gözleg we işçi güýji ulanylanda, elmydama ýokary hilli önümler, ajaýyp çözgütler we Hytaý A563 gurluş poslamaýan polat satýan zawod üçin agressiw satuw bahalaryny hödürleýäris. Agyr hozuň takyklygy we ýokary hilli, ähli müşderiler we telekeçiler üçin iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin çyn ýürekden elimizden gelenini edýäris.

  Häzirki wagtda satuw ulgamymyz müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin hyzmatyň hilini ýokarlandyryp, yzygiderli ösýär.Islendik zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz,

  islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmalysyňyz.Nearakyn wagtda siziň bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  “Tüýs ýürekden, gaty ynamly we ýokary hilli kärhananyň ösüşiniň esasydyr” düzgüni boýunça dolandyryş programmasyny ýygy-ýygydan ösdürmek üçin, degişli önümleriň düýp mazmunyny halkara derejesinde özleşdirýäris we çagyryşlary ýerine ýetirmek üçin täze önümleri yzygiderli ösdürýäris. Iň arzan bahadan müşderileriň poslamaýan polatdan ýasalan kellesi gurluşly agyr hozlar, Iň ýokary hilli we agressiw satuw bahasy sebäpli, bazaryň lideri bolarys, telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşmak üçin garaşmaň, hökman önümlerimiziň hemmesinde diýen ýaly gyzyklanýarsyňyz.

  “Hilini we hyzmatlaryny gowy saklaň, Müşderileriň göwnünden turmak” şygarymyzy ýerine ýetirip, müşderilerimize ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat hödürleýäris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň