Poslamaýan Polat Hex Bolt DIN933 DIN931 Qualityokary hilli OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN933, DIN931


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Hex kelleler, gurluşyk, awtoulag we in engineeringenerçilik pudaklarynda ulanylýan özboluşly düzediş usulydyr.Altyburçly bolt berkitmesi gurluşyk taslamalaryny we abatlaýyş işlerini giň saýlamak üçin ygtybarly berkidiji.

A2-70 Poslamaýan Polat Bolt dürli şekillerde, gurluşlarda we ölçeglerde bolup biler.Polat boltlaryň bu synpy üçin ulanylýan material 304 austenit poslamaýan polatdyr.Poslamaýan Polat Bolt A2-70 synpy tygşytly, güýçli, gaty we umumy poslama çydamly.Boltlaryň ululygy ¼ dýuýmdan 24 dýuýma çenli bolup, bu boltlar dürli amaly zerurlyklarda ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gowy işleýän enjamlar, hünärmen girdeji topary we satuwdan soňky kompaniýalar has gowy;Şeýle hem, biz bitewi ullakan maşgala bolduk, her kim Hytaýyň Professional Hytaý 304/316 Poslamaýan Polat Hex Bolt bilen Hex Nut we Washer, ýokary hilli, öz wagtynda kompaniýa we Agressiw çykdajy bilen “birleşmek, tutanýerlilik, çydamlylyk” guramasyny dowam etdirýär. Halkara güýçli bäsleşige garamazdan, hemmämiz bu ugurda ýokary şöhrat gazanýarys.

    Aýratynlyklaryňyzy bize iberip bilersiňiz, size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.Has köp maglumatlary bilmek üçin mugt nusgalar size iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy we önümlerimizi has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Birnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbitler üçin bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň