Poslamaýan Polat Hex Giňeltmek Bolt DIN Doly Aragatnaşyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

 • Adaty ululygy M10 giňeltmek bolt, umumy uzynlygy 60mm, tekiz ýuwujy we hek hozy.
 • 4okary hilli 304 poslamaýan polat.Güýçli we berk, pos we poslama garşy.Beton labyr we örme labyry, gurnamak aňsat.
 • Çitde, ogurlyk gapylardan we penjireden, örtükli, kondisionerli berkitme, öý bezegi, in engineeringenerçilik we ş.m.
 • Diwar birneme ýumşak kerpiç bilen gurlan bolsa, teklip edilýäninden 1 mm kiçi deşik ýasamaly bolup biler.
 • Howa kerpiç, köpükli beton blok, bu giňeldiş boltlary üçin amatly däl.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Indi alyjymyz üçin ajaýyp hyzmat bermek üçin hünärmen, netijelilik işçi güýji bar.Biz elmydama müşderilere gönükdirilen, Hytaýyň “Anchor Wedge Expansion Bolt 18-8 316 M6 M8 M10 Expansion Hex Washer Nut Bolt Anchor” poslamaýan polatdan ýasalan beton betony üçin arzan bahadan jikme-jikliklere esaslanýar, geljegi, gurama birleşiklerini we ýoldaşlaryny mähirli garşylaýarys. dünýäniň ähli ýerinden biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy haýyş edýäris.

  “China Wedge Anchor”, “Anchor Wedge” üçin arzan baha, Tehnologiýanyň we hyzmatyň häzirki wagtda esasydygyna we hiliň geljegiň ygtybarly diwarlaryny döredjekdigine berk ynanýarys.Diňe has gowy we has gowy hil aldyk, müşderilerimize we özümize-de ýetip bileris.Geljekki iş we ygtybarly gatnaşyklar üçin biziň bilen habarlaşmak üçin sözüň hemme ýerinde müşderileri hoş geldiňiz.Islän wagtyňyz bu ýerde hemişe siziň islegleriňiz üçin işleýäris.

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň