Poslamaýan polatdan ýokary göteriji göz hozy DIN582 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN582


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

· Hozuň kellesi halka görnüşi bolany üçin, arkanlar, zynjyrlar ýa-da simler ulanmak üçin geçip biler.
· 2-den 16 mm aralygynda giň çyzyk.
· Pese çydamly poslamaýan polatdan ýasaldy.

Goýmalar

· Arkan, zynjyr we ş.m. goýup, asgyç hökmünde.
· Maşynlaryň we enjamlaryň togtadylmagy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Size aňsatlyk bilen hödürlemegiň we kärhanamyzy giňeltmegiň usuly hökmünde, QC Workforce-de inspektorlarymyz bar we ajaýyp hyzmatlar we gowy hilli ajaýyp hilli Hytaý Poslamaýan Polat SS304 DIN582 M3 Üzükli hoz göterýän göz hozy üçin iň uly goldawymyzy we çözgüdimizi kepillendirýäris, Müşderileri tarapyndan ynamly we garşy alynyp bilinýän we işgärlerine bagt döredip biljek ygtybarlylygy we bäsdeşlik ukyby bolan daşary söwda kärhanasy.

    Ajaýyp hilli Hytaý poslamaýan polat göz hozy, göz hozy götermek, sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, täze önümler döretmegi dowam etdireris.Güýçli gözleg toparymyz, ösen önümçilik desgalary, ylmy dolandyryş we ýokary hyzmatlar bilen dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli önümler hödürläris.Özara bähbitler üçin sizi işewür hyzmatdaşlarymyz bolmaga tüýs ýürekden çagyrýarys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň