Poslamaýan polatdan ýasalan labyr bolt DIN Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Mehaniki labyr agyr beton labyr ýa-da lenta labyry hem diýilýär.Betondan orta we agyr ýükde ulanmak amatly.Öň burawlanan deşige salyp, soňra giňeldip bolýar.Bu amal, betonda ygtybarly pyrlanmagyna sebäp bolýar.Gäminiň töwereginde bir bölek klip emele gelýär.Bu labyrlar ygtybarly we ýokary tutma güýji üçin doly giňelmegi kepillendirýär.Dürli önümçilik goşundylarynda ulanylýar.Lagerler dürli ölçeglerde bolýar.Tygşytly we berkidiji goşundylaryň giň topary üçin ulanylýar.Esasy işler üçin amatly.Şeýle hem alýumin zynjyr ulgamynda we penjire goldaw ulgamynda ulanylýar.Turbanyň döwülen goldaw ulgamynda ulanylýar.Poslamaýan atda bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Sizi üpjün etmek üçin 'topokary hilli, öndürijilik, yhlas we ýer ýüzüne işlemek' prinsipini talap edýäris.

    OEM / ODM Ankor Nut we Wedge Nut üçin gaýtadan işlemegiň ajaýyp hyzmatlary bilen, habarlaşmak ýa-da poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we täsirli we hyzmatdaş romantik gatnaşyk gurmagy umyt edýäris.

    Customershli müşderilere çyn ýürekden haýyş edýäris!Birinji synp hyzmaty, iň gowy hilli, iň gowy baha we iň çalt gowşuryş senesi biziň artykmaçlygymyzdyr!Her bir müşderiniň gowy hyzmatyny bermek biziň pikirimizdir!Bu, kompaniýamyzy müşderileriň göwnünden turýar we goldaw berýär!Bütin dünýäde hoş geldiňiz, müşderiler bize gözleg iberýärler we gowy hyzmatdaşlygyňyza garaşýarlar!Has giňişleýin maglumat üçin ýa-da saýlanan sebitlerde dilerlik soramak üçin gözlegiňize göz ýetiriň.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň