Poslamaýan polatdan dyrnak DIN18182 Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN18182


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan ýasalan çüý dyrnagyny öndürmek we üpjün etmek bilen höwes bilen meşgullanýarys.3/4 ululykda hem bar.

Ulanylyşy:
• Mebel pudagynda berkidiji hökmünde ulanylýar.

Aýratynlyklary:
• Poslamaýan
• Gowy gutar
• Ölçegli takyklyk


  • Öňki:
  • Indiki:

  • “Örän oňat hilli, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine eýerip, poslamaýan polatdan ýasalan dyrnaklar üçin siziň ajaýyp gurama hyzmatdaşymyz bolmaga çalyşýarys, kärhanamyz “bitewilige esaslanýan, döredilen hyzmatdaşlyga, adamlara gönükdirilen” ýörelgesinden işleýär. , win-win hyzmatdaşlygy ”.Dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçi bilen ýakymly söýüşip bileris diýip umyt edýäris.

    Aslynda iň döwrebap enjamlara we çemeleşmelere ýetmek üçin islendik çykdajydan çäre görýäris.Dalaşgär görkezilen markanyň gaplanylmagy, hasam tapawutlandyrýan aýratynlygymyzdyr.Birnäçe ýyllap kynçylyksyz hyzmat etmek üçin önümler köp müşderini özüne çekdi.Çözgütleri kämilleşdirilen dizaýnlarda we has dürli görnüşlerde alyp bolýar, olar diňe çig mal bilen ylmy taýdan döredilýär.Saýlamak üçin dürli dizaýnlarda we spesifikasiýalarda aňsat bolýar.Iň soňky görnüşler öňküsinden has gowy we köp geljegi bilen meşhur.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň