Poslamaýan polatdan ýasalan rulon DIN1444 OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN1444


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Baglanan bölekleriň çeňňegiň oky barada aýlanmagyna mümkinçilik berýän berkidiji görnüşi.
Çeňňek çeňňek kelleden, çeňňekden we deşikden durýar.Deşik kelläniň tersiniň ujundaky çeňňekden geçýär.Çukuryň içinden gysgyç, gysgyç ýerini saklaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Lomaý OEM / ODM Poslamaýan Polat Marganes çeňňekleri üçin önümde ýa-da hyzmatda ýokary hilli yzygiderli gözlegimiz sebäpli has ýokary sarp edijiniň göwnünden turmagy we giňden kabul edilmegi bilen buýsanýarys, içerki we halkara alyjylara kömek etmek üçin has köp synanyşarys. we özara bähbit gazanmak we aramyzda ýeňiş gazanmak.tüýs ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

    Lomaý OEM / ODM Hytaý enjamlary, berkidijiler, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy we doly görnüşli hyzmatymyza esaslanýan önümlere esaslanýar, hünär güýji we tejribe topladyk we bu ugurda gaty gowy abraý gazandyk.Üznüksiz ösüş bilen birlikde, diňe bir Hytaýyň içerki işine däl, eýsem özümize-de borçly

    halkara bazary.Highokary hilli önümlerimiz we hyjuwly hyzmatymyz sizi göçürsin.Özara peýdanyň we goşa ýeňişiň täze bölümini açalyň.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň