Poslamaýan polatdan öz-özüni gulplaýan hozuň doly aralygy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN985


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan neýlon goýmak gulp hozy, içindäki bolt deşigindäki sapaklara berk ýapyşar we aňsatlyk bilen gowşamaz ýaly, neýlon goýulýar.Nokatlaryň ululygy üýtgeýär
M2-den M60-a çenli we UNC ¼ 4 dýuýma çenli dürli sapaklar bilen.Poslamaýan polat neýlon gulp hozy M10 uzynlygy 6mm-den 500mm aralygynda bolup biler.

DIN 934, DIN 6923, DIN 985 we ş.m. ýaly hozlara dürli standartlar bar.Bu M6 poslamaýan polatdan ýasalan hozlar ýokary yrgyldy bolan ulgamlarda ulanylýar
we hozuň gowşamak howpy bar.Awtoulag pudagy bu hozlary tigirlerde we aýlanýan hereketlendiriji böleklerinde ulanýar.Poslamaýan polatdan ýasalan gulplar, hozlary ýerinde saklaýan podşipnikler bar.4, 8, 10, AISI 5 we AISI 8 ýaly dürli synplar bar.
Her synpyň dürli mehaniki emläk toplumy we amaly maksady bar.Poslamaýan polatdan ýasalan gulp hozy dürli material düzüminden hem bolup biler.

304, 316 derejeli poslamaýan polatdan ýasalan gulp hozy we beýleki gulp hozlary bar.
Şeýle hem poslamaýan polatdan ýasalan flanes gulpy ýaly dürli görnüşler bar, olarda ýuwujy ýa-da flanes bar.Bu düzediş wagtynda ýuwujylara bolan zerurlygy aradan aýyrýar
hoz.Şeýle hem sapaklaryň zaýalanmagyndan goraýan poslamaýan polatdan ýasalan konus ýaly dürli şekiller bar.Öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji hökmünde, dürli görnüşlerde we derejelerde hoz öndürýäris.Dürli SS Lock Nuts-yň has giňişleýin maglumaty we bahasy barada biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Biziň firmamyz marka strategiýasyna ünsi jemledi.Müşderileriň göwnünden turmak iň gowy mahabatymyz.Poslamaýan polatdan ýasalan öz-özüňi gulplamak biziň ilkinji önümimizdir.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp, üstünlikli işewür gatnaşyk gurmak üçin ilkinji ädim ätmegiňizi haýyş edýäris.

  Sagdyn müşderi gatnaşyklaryny we işewürlik üçin oňyn gatnaşygy ýola goýmaga ynanýarys.Müşderilerimiz bilen ýakyn hyzmatdaşlyk güýçli üpjünçilik zynjyrlaryny döretmäge we peýdalary almaga kömek etdi.Önümlerimiz, dünýädäki gymmatly müşderilerimiziň giňden kabul edilmegine we kanagatlanmagyna eýe boldy.

  Hünärmenligimiziň we abatlaýyş aňymyzyň netijesi bolmak üçin, korporasiýamyz OEM / ODM üpjün ediji China Fastener 304 Poslamaýan Polat M7 M8 M30 M38 Özüňe degmek Hex kellesini öz-özüni gulplamak DIN Flange Nut üçin, bütin dünýäde müşderileriň arasynda uly abraý gazandy. has köp maglumat we faktlar, biziň bilen habarlaşmak islemeýändigiňize göz ýetiriň.Sizden gelen ähli soraglar ýokary baha berilip bilner.
  OEM / ODM üpjün ediji Hytaý hozy, Hex Nut, Önümimiziň hili esasy aladalardan biridir we müşderiniň standartlaryna laýyk gelýär.

  “Müşderi hyzmatlary we gatnaşyklar”, gowy aragatnaşyk we müşderilerimiz bilen gatnaşyklara düşünýän başga bir möhüm ugur, ony uzak möhletleýin iş hökmünde alyp barmak üçin iň möhüm güýç.

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň