Poslamaýan polatdan ýasalan bolt DIN939 OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN939


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

SS 304 armaturasy, hozuň ulanylmagy ýerliksiz ýerlerde ulanylýar.Bu berkidijileri ýasamak üçin ulanylýan materialda uglerod, marganes, kükürt, fosfor we düzüminde 8% nikel bolan 18% hrom bar.Bu, SS 304 bolt we beýleki berkidijilere umumy poslama hyzmatlara garşy poslama garşylyk derejesini almaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem material 870 gradusa çenli temperaturada işlemäge ukyplydyr.Bu material derejesindäki berkidijiler ýokary basyşly programmalarda hem ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biz ynanýarys: innowasiýa biziň janymyz we ruhumyzdyr.Hil biziň durmuşymyzdyr.Müşderiniň zerurlygy biziň Hudaýymyzdyr.304 Poslamaýan Polatdan ýasalan Boltlar ilkinji önümimizdir.Bir söz bilen aýdylanda, bizi saýlanyňyzda iň gowy durmuşy saýlaýarsyňyz.Önümçilik kärhanamyza baryp, almagyňyzy hoş geldiňiz!Mundan başga-da, soraglar üçin bizi tutmakdan çekinmeli däl.

    Hytaý poslamaýan polat berkitme, poslamaýan polat lifti bolt zawod nokatlary, talaplaryňyzy bize ibermek üçin arkaýyn boluň we biz size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklaryňyza hyzmat etmek üçin hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz bar.Has köp maglumata düşünmek üçin mugt nusgalar size iberilip bilner.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hakykatdanam biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, göni habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, guramamyzy we önümlerimizi has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.Köp ýurtly täjirler bilen söwdamyzda adatça deňlik we özara bähbitlilik ýörelgesine eýerýäris.Aslynda bilelikdäki tagallalar bilen her bir söwda we dostlugy öz bähbidimize satmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň