Poslamaýan polatdan ýasalan sapak DIN975 Hytaýyň öňdebaryjy üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN975


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Dürli zerurlyklar üçin ulanylýan sapakly çybyklaryň dürli görnüşleri bar.Threadüplükli çybyklarhoz bilen ulanylýar.Threadüplükli çybyklarymyz dürli ululykda, bahalarda we şekillerde elýeterlidir.
Threadüplükli taýajyk, taýak diýlip hem atlandyrylýar, iki ujuna ýüplüklenen has uzyn hasa;sapak hasanyň doly uzynlygy boýunça uzalyp biler.Dartgynlylykda ulanmak üçin niýetlenendir.Çybyk görnüşindäki ýüplükli taýaga köplenç hemme zat diýilýär.Threadüplükli çybyklar, görnüşiniň ulanylyşyna baglylykda dürli görnüşlidir.Bizde doly sapakly okuwlar, goşa gutarnykly sapaklar bar,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin, OEM / ODM üpjün ediji Hytaý üçin mahabat we marketing, önüm satuwy, dizaýn, önümçilik, ýokary hilli dolandyryş, gaplamak, ammar we logistikany öz içine alýan iň gowy umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin berk toparymyz bar. DIN 975 DIN 976 B7 B8m Poslamaýan Polat SS304 SS316 Doly sapakly sapakly çybyk

    Suw geçirijisinde, şertnamada ulanylýar, Biziň bilen aragatnaşyk meselesi bolmaz.Businesser togalagynyň işewürlik hyzmatdaşlygyna çagyrmak üçin geljegi tüýs ýürekden garşylaýarys.

    OEM / ODM üpjün ediji Hytaý poslamaýan polat çybyk, poslamaýan polat çybyk 27mm, önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimizi isleýänler üçin, soraglar üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam arkaýyn boluň.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Bu aňsat bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, harytlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin işimize gelip bilersiňiz.Baglanyşykly ugurlarda mümkin bolan müşderiler bilen giňeldilen we yzygiderli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmaga hemişe taýýardyrys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň