Poslamaýan Polat Turnbuckle DIN1480 Doly aralyk üpjün edijisi

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN1480


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Uly ölçeglerde (Ölçegler) we ahyrky armaturlary saýlamak mümkinçiliginde berk nurbatlary we tokly turbalary hödürleýäris;sim çyzygyny, (sim ýüpüni) ýa-da beýleki enjam böleklerini dartmak we saklamak üçin niýetlenendir.Göçürmek üçin nurbatlar / aýlawlar hem programmalary götermek üçin ulanylýar, götermek üçin ulanmazdan ozal amal bilen barlaň we götermek üçin şahadatnamany barlaň;köp öndürijiniň diňe programmalary çekmek üçin kepilnama bermeginiň sebäbi.Closedapyk beden we açyk beden görnüşlerini hödürleýäris.Iki zady bir ýere çekmek ýa-da dartmak / gowşatmak üçin ýüküň aşagyndaky aýlawy sazlap bolýar.Şeýle hem wagtyň geçmegi bilen haýsydyr bir hereket ýa-da uzalma bar bolsa ulgamy sähelçe çykarmak üçin hem ulanylyp bilner.Gulply hozlar titremede we beýleki sebäplerde başgaça süýşüp / süýşüp bilýän ulanylanda, rulmany saklar.

Müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite enjamlar bar bolsa-da, standart aýlawlar 34 tonna ýetýär.Her aralyk dürli uzynlyklarda bolýar, şonuň üçin zerur iş ýüküne bagly bolup, elmydama dogry mukdarda düzediş bilen bir wariant bolmaly.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin (köplenç alma diýilýär).Opsiýanyň ahyrky nokatlary çeňňek we çeňňek, çeňňek we göz, göz we göz,


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Ösüşimiz çylşyrymly enjamlara, ajaýyp zehinlere we gyzgyn satuw üçin birnäçe gezek güýçlendirilen tehnologiýa güýçlerine baglydyr Hytaýyň Professional Zawody Agyr Duty Poslamaýan Polat Turnbuckle, “Ilkibaşda hil, bahasy iň arzan, kompaniýanyň iň gowusy” guramamyzyň ruhy bolup biler.Biziň firmamyza baryp, özara gurama barada gepleşik geçirmegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys!

    Ösen hünär ussahanasy, hünärmen dizaýn topary we marketingiň ýerleşişi hökmünde bellenen orta we ýokary derejä esaslanýan berk hil gözegçilik ulgamy bilen önümlerimiz Europeanewropa we Amerikan bazarlarynda çalt satylýar.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň