Poslamaýan polat U-Bolt DIN3570 OEM eksportçysy

Gysga düşündiriş:

Material: Poslamaýan polat
Bahasy: 304
Standart: DIN3570


Önümiň jikme-jigi

Has giňişleýin düşündiriş

Haryt bellikleri

Heavy Duty Poslamaýan Polat U Boltlar, belki-de, turba işlerini goldamak bilen manydaş bolsa-da, Poslamaýan Polat U Bolt Öndürijiler, üçek we binýadyň durnuklylygy ýaly gurluşyk we gurluşyk programmalarynda maslahat berýärler.Ss U-Bolts Ölçegleri, gurluşykda we konstruksiýalarda hereketlendirijiniň we hereketlendirijiniň şahasynyň böleklerini üpjün etmek üçin örän laýykdyr.Düzediş ukybyna goşmaça, dartyş güýji aýratynlyklary sebäpli, “Boat Trailer Square Bend U Bolts” programma hyzmat edip biler.

Beýleki tarapdan, Poslamaýan U Bolts Deňiz derejeli garyndy portlarda ýa-da deňiz jisimlerine ýakyn ýerlerde ulanylyp bilner.Sebäbi deňiz derejesi ulanylýan garyndynyň 316 poslamaýan polat meýdany U boltdygyny aňladýar, bu deňiz gurşawyna, duzly suw erginine, şor suwuna we suw howdanlaryny öz içine alýan hlor ionyna ýokary garşylygy görkezýär.Adaty we adaty ululykdaky sazlamalardan başga-da, Poslamaýan Polatdan işleýän U Boltlarda ulanylýan örtük hem tikin bolup biler.

Mysal üçin, Poslamaýan Polat Metrik U Boltlary florokarbon, sink, kadmium we gyzgyn batyrylan galvanizli örtük bilen örtmek, poslama garşylyk häsiýetini gowulandyrýar.U-boltlaryň dürli görnüşleri ýa-da görnüşleri tegelek, uzyn tangent, Square Bend Ss U-Bolts we süýümli, ýagny üzümçilik ýa-da bag görnüşi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biziň esasy ünsümiz häzirki önümleriň hilini we hyzmatyny berkitmek we ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde Hytaýyň köpçülikleýin enjamlaşdyryş enjamlary üçin poslamaýan polatdan ýasalan ýeke-täk turba gysgyçlary U-Bolt üçin täze müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täze önüm öndürmeli. Kompaniýamyzy köpeltmäge we iň oňat hilli önümleri agressiw bahalar bilen üpjün etmäge yzygiderli çalyşyň.Islendik soraga ýa-da düşündirişe ýokary baha berilýär.Bizi erkin saklamagy ýatdan çykarmaň.

    Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, gözleg hyzmatlarymyz bilen müşderi hyzmat merkezimiz bilen gürleşip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň